پرس سرشانه دمبل متناوب

پرس سرشانه دمبل متناوب

اطلاعات تمرین توضیحات وآموزش

اطلاعات این تمرین :
نام تمرین : پرس سرشانه با دمبل ایستاده متناوب
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : سرشانه
عضلات دیگر : –
تجهیزات : دمبل
سطح تمرین : مبتدی

پرس سرشانه دمبل متناوب
پرس سرشانه دمبل متناوب
پرس سرشانه دمبل متناوب

توضیحات

  1. یک دمبل در هر دست گرفته و راست بایستید. دمبل ها را تا سطح سرشانه ها بالا آورده به طوری که کف دست ها به سمت جلو باشد. این وضعیت شروع حرکت است.
  2. یک دست را بالا برده و دست دیگر را در جای خود ثابت نگه دارید. هنگام اجرای تمرین خم نشده و ضربه ناگهانی وارد نکنید.
  3. پس از یک مکث کوتاه، دمبل را پایین آورده و به وضعیت شروع حرکت بازگردید.
  4. تمرین را با دست دیگر اجرا کنید.
  5. حرکت را به تعداد توصیه شده به صورت متناوب انجام دهید.

دیدگاهتان را بنویسید