پرس زیرسینه اسمیت

پرس زیر سینه اسمیت

اطلاعات تمرین توضیحات وآموزش

اطلاعات این تمرین :
نام تمرین : پرس زیرسینه با دستگاه اسمیت
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : سینه
عضلات دیگر : –
تجهیزات : دستگاه اسمیت
سطح تمرین : مبتدی

 

پرس زیر سینه اسمیت
پرس زیر سینه اسمیت

توضیحات

  1. یک میز شیبدار معکوس زیر دستگاه اسمیت قرار دهید. ارتفاع هالتر روی دستگاه را طوری تنظیم کنید که هنگام دراز کشیدن روی میز و گرفتن هالتر دستانتان تقریبا کشیده باشد. کف دست ها باید رو به جلو بوده و به انداره عرض شانه ها از هم فاصله داشته باشند. پس از دراز کشیدن روی میز هالتر را از روی پایه نگه دارنده بلند کرده و آن را با دستان کاملا کشیده نگه دارید. این وضعیت شروع حرکت است.
  2. با انجام عمل دم، هالتر را پایین آورده و اجازه دهید آرنج ها خم شوند.
  3. پس از یک مکث کوتاه، با راست کردن آرنج ها و همچنین انجام عمل بازدم هالتر را به وضعیت شروع حرکت بازگردانید.
  4. تمرین را به تعداد توصیه شده تکرار نمایید.
  5. پس از اتمام تمرین، هالتر را روی پایه های نگه دارنده دستگاه اسمیت قرار دهید

دیدگاهتان را بنویسید