فیس پول

فیس پول

اطلاعات تمرین توضیحات وآموزش

اطلاعات این تمرین :
نام تمرین : فیس پول
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : سرشانه
عضلات دیگر : پشت میانی، زیربغل
تجهیزات : سیم کش
سطح تمرین : متوسط

فیس پول
فیس پول

توضیحات

  1. پولی دستگاه سیم کش را در ارتفاع سر خود تنظیم کرده و رو به روی آن بایستید. دسته دو تایی یا طناب را به دستگاه متصل کنید.
  2. دسته را گرفته و مستقیم به سمت صورت خود بکشید، هنگام عقب آوردن دست ها را از هم جدا کنید. بدن خود را در کلیه مراحل عمود بر زمین نگه دارید.
  3. تمرین را به تعداد توصیه شده تکرار نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید