ددلیفت رومانیایی

اطلاعات تمرین توضیحات وآموزش

اطلاعات این تمرین :
نام تمرین : ددلیفت رومانیایی
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : همسترینگ
عضلات دیگر : باسن
تجهیزات : هالتر
سطح تمرین : متوسط

 

توضیحات

  1. یک هالتر را در ارتفاع ران گرفته( کف دستان رو به پایین) ، شانه ها به عقب، کمر قوسی شکل و زانوها اندکی خم باشند. این حالت آغازین حرکت می باشد.
  2. با عقب بردن باسن میله را پایین آورده و آن را نزدیک بدن خود بگیرید. سرتان رو به جلو و شانه ها عقب باشند. به درستی حرکت را انجام دهید، شما باید به بیشترین مقدار انعطاف پذیری همسترینگ دقیقا در زیر زانو برسید. هر حرکت دیگری اضافی بوده و باید از آن پرهیز شود. نکته: هنگام پایین آوردن هالتر، فاصله میله آن تا پاها باید حداقل باشد. یعنی هالتر در تمام طول حرکت نزدیک بدن قرار بگیرد.
  3. با هدایت ران هایتان رو به جلو، به حالت آغازین حرکت بازگردید و بیاستید.
  4. تمرین را به تعداد توصیه شده تکرار نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید