مژده:چربی سوزی از افزایش وزن آسان تر شد!

تابه حال به دلیل اصلی چاقی فکرکرده اید؟

آیامیدانستیدبه همان آسانی که چاق میشویدبه همان آسانی هم لاغر میشوید؟

آیامیدانستیدهمانطور که باغذاخوردن چاق میشوید دقیقا با همان مقدار غذا خوردن نیز میتوانید لاغرشوید؟

اگردرابتدا فکرکنیدجملات بالا یک افسانه است باید بگویم متاسفانه شما راه درست کاهش وزن را نمیدانید!ودقیقا به همین دلیل نام کتاب افسانه رژیمهای لاغری است

طی سالھا ھمیشه افرادی را میدیدم که یک رژیم را شروع میکنند کمی لاغر میشوند
رژیمشان به بن بست میخورد و در نھایت فاجعه!حتی چند کیلو ھم از وزن قبل از رژیمشان بیشترمیشوند!!آیا شما ھم این تجربه را داشته اید؟
در حالاتی خاص افرادی که سختی ھای رژیم را تحمل میکردند و عوارضی مثل یبوست بی حالی و خستگی مفرط رانادیده میگرفتند و رژیمشان را تا انتھا پیش میبردند وبه کاھش وزن میرسیدند.ابتدا با پوستی افتاده و عضله ھایی نابود شده وریزش مو مواجه میشدندو بعد از مدتی ھم تمام چربی ھایشان دوباره اضافه میشد…اما…دیگر عضلات قدیم را نداشتندوباپوستی افتاده وبدشکل چاق میشدند. بنده به عنوان یک محقق ھمیشه علاقمندبه تحقیق وپژوھش در زمینه ھای مختلف ورزشی بودم و ھمیشه به دنبال راه حلی جامع برای این مشکل بودم.

در کلاسھا وسمینارھای مختلف تغذیه ورژیم شرکت کردم کتب ومقالات مختلفی را خواندم ولی ھمگی صرفا به توضیحات کلی یک رژیم وعوارض و فوایدآن بسنده میکردند. تقریباھیچ کتابی به طوردقیق واضح نگفته چه کاری انجام دھید وچه بخورید اکثر کتب تنھا مزایایی ازرژیم خودشان را ذکر کرده اند و افرادی را که بااین رژیم لاغرشده اند معرفی میکنند ولی دقیق نمیگویند چه بکنید وچه بخورید این کار تا حد زیادی جنبه تبلیغ دارد تادر کنار فروش کتاب افراد را به صورت حضوری پذیرش کنند و تنها منبع درآمد ثانویه ایبرای خود ایجاد کنند.
ھمیشـه افـرادی کـه دسـتورالعمل ھـای لاغـری رو از روی کتـب اجـرا میکردنـد در ھمـاناوایـل راه بـه یـک سـوال بزرگ برمیخوردند این سوال که:
من دقیقا باید چکار کنم؟
اکثــر ایــن افــراد میگوینــد مــن بعــد از خوانــدن ۳۰۰صفحــه کتــاب ھنــوز نمیدانــم چــکارکنم!چــون صرفــا ۲صفحــه از کتــاب صــرف معرفــی رژیــم شــده و۲۹۸صفحــه صــرف معرفی مزایای اون رژیم و ستایش رژیم! البتـه مـن ھـم اخیـرا کتابـی بسـیار بسـیار پروفـروش را خوانـدم کـھ بیـش از ۷۰بـار چـاپ شـده و دقیقـا ٤٥۰صفحـه ضخامت داشت و تاآخریـن صفحـه کتـاب منتظـر بـودم نویسـنده بگویـد

چـه بکنیـم و چـه بخوریـم؟ 

از طرفی اگر رژیمھای لاغری را لیست کنید ده ھا رژیم لاغری وجوددارد ولی ھمهآنھا موثر نیستندوگاھا مضر میباشند.ھمیشـه در ھـر جایـی بخشـی از فکـرم روی ایـن مسـئله متمرکـز بودونقـاط قـوت وضعـف رژیمھـای مختلـف را کنارھـم یادداشـت کـرده بـودم وبـا یکدیگـر مقایسـه میکـردم درنھایـت طـی تحقیقـات و خوانـدن چندیـن کتـاب و ده ھـا مقالـه و کتـب زبـان اصلـی دقیقـاسیسـتمی را ایجـاد کـردم کـه بـه شـما میگویـد چـه کاری انجـام دھیـد چه چیـزی را چـه زمان وچـرا بایـد بخوریـد و چـه چیـزی را چـرا نبایـد بخوریـد!و چـه رژیمـی مناسـب شماسـت در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه چــه بخوریم؟چندیــن دســتور غذایــی را برخــلاف ھمــه کتــبتغذیـه بـرای شـما آمـاده کـرده ام وبیش از40غذای را که میتوانید در رژیمتان از ان استفاده کنید آماده کرده ام بعـد از آن بـه سـراغ حـل مشـکلاتی کـه رژیـم ھـا بـرای افـراد ایجـاد میکننـد رفتـم وآنھـا رادرطـول رژیـم برطـرف سـاختم

من چه مشکلاتی را برطرف کردم؟
۱-رفع و کاھش عوارض رژیم شامل
ریزش مو
یبوست
افتادگی پوست
آتروفی عضلات(عضله سوزی)
۲-رفع بی تاثیر شدن رژیم ھا بعد از یک مدت استفاده… با دور زدن رژیم
۳-رفع تاثیر معکوس رژیم(چاق شدن ناگھانی بعدازخاتمه رژیم)
دیگر فواید این رژیم:
مفیـد در درمـان بیمـاری ھایـی مثـل دیابت-وکاھـش حمـلات در افـراد مبتـلا بـه صرع-چربـیوفشـار خـون وسـایر بیمـاری ھـای مرتبـط بـا چاقـی

چرا اکثر رژیمھا محکوم به شکست ھستند؟
طبــق آخریــن تحقیقــات انجــام شــده روی تعــدادی از افــرادی کــه رژیــم لاغــری را شــروعکــرده انداکثر آنان بعدازمدتی در رژیم خودباشکست مواجه شده اند.نتیجه مشترکی که ھمه افراد شکست خورده گرفته بودند به این ترتیب بود:
شروع رژیم=>لاغری اولیه=>شکست رژیم=>اضافه وزنی بیش ازوزن اولیه!

نکته:
اضافـه وزن داشـتن در یـک حدثابـت ضـرر کمتـری نسـبت بـه کاھـش و افزایـش وزن پـیدر پـی دارد
اما مھمترین دلایل شکست رژیمھا وتاثیر معکوس رژیمھا چیست؟
۱-شروع ناگھانی رژیم ومحدود شدن ناگھانی کالری
۲-نداشتن تقلب دررژیم
۳ -خاتمه ناگھانی رژیم
٤-عوارض رژیم مثل ریزش مو یبوست و…
یکـی از مھمتریـن ایراداتـی کـه در تمـام رژیمھـا وجـود داشـت وتوانسـتم تـا حـدزیـادی آنرا بھبـود دھـم مشـکلات اول رژیـم از جملـه ضعـف بیحالـی خسـتگی  وگرسـنگی شـدید اولرژیـم بـود.

فــرض کنیــد از فــردا صبــح قــرار اســت یــک رژیــم را شــروع کنیــد حــال بایــدیــک شــبه تمـام عـادات غذایـی و قدیمـی خـود را فرامـوش کنیـد وکنـاربگذاریـد و یکبـاره تمـام آنـان راباعـادات جدیـد جایگزیـن کنیـد! یـک شـبه حجـم ونـوع غذایتـان تغییرکنـد ویـک شـبه تبدیـلبـه یـک فـرد جدیـد شـوید
حــال مھمتریــن عــوارض ناگھانــی کــھ بــه ســراغتان مــی آیــد وسوســه ھــای ذھنــی اســتو اینکــه شــدیدا خســته گرســنه بیحــال میشــوید وھمــان روزھــای اول کامــلا بیخیــال رژیــمولاغـری خواھیـد شـد! مشـکلات اول رژیـم یکـی از بزرگتریـن عواملـی کـه مانـع شـروعرژیـم اسـت شـناخته شـده .امـا بنـده بـا طراحـی سیسـتمی مختـص ابتـدای رژیـم تحـتعنـوان تطابـق اولیـه توانسـتم ایـن مشـکل را تـا حـد زیـادی بھبـود دھـم تـا مشـکلات فـوقبـه حداقـل برسـدھمچنین بـا اسـتفاده از سیسـتم تقلـب میتوانیدیـک پیتـزا بخوریـد ولـی چـاقنشـوید

این سیستم چگونه عمل میکند؟
روش انجــام شــدن ایــن سیســتم بســیار راحــت اســت کافیســت نیازتــان را بشناســید و طبــقآن سیســتم را از روی کتــاب کپــی کنید.ھنگامــی کــه دقیقــا بدانیــد چــه بکنیــد وچــه بخوریــدبـه طورخـودکار بـدن شـما بـه بھتریـن شـکل عمـل میکنـد و بـه سـرعت شـروع بـه چربـیسـوزی خواھیـد نمـود
ایـن سیسـتم دقیقـا بـه شـما میگویـد طبـق نیازتـان چـه رژیمـی را در پیـش بگیرید وچـه کاریانجـام دھیـد تـا بـه سـرعت بـه وزن ایـده آلتـان برسـید و چـه کاری انجـام دھیـد تـا پـس ازرسـیدن بـه وزن ایـده آل و اتمـام رژیـم وزنتـان بـه حالـت اولیـه بـاز نگـردد

این کتاب برای چه افرادی مفیداست؟
۱-تمـام افـرادی کـه مصرانـه تصمیـم گرفتـه انـد یـک تغییـر بـزرگ وکامـلا مثبـت در زندگی خـود ایجادکنندوبـا اعتمـاد بـه نفـس درمیھمانـی ھـا وجمـع حاضر شـوند
۲-بـرای تمـام ورزشـکاران,کارمندان افرادبیکارو..دقیقـا گفتـه ایـم ھر دسـته از افـراد چگونه رژیـم را شـخصی سـازی کنند
۳-ھمچنین تمـام مربیـان وپژوھشـگران وعلاقـه منـدان بـه ورزش وتغذیـه وتمامـی افـرادیکـه بـه دنبـال یـک لایـف اسـتایل سـالم بـرای زندگـی ھسـتند
بعد از خواندن این کتاب چه چیزی به دست می آورید؟
بعدازاتمــام کتــاب بــه مھتریــن دلایــل چاقــی ودیابــت و مھمتریــن اســرار کاھــش وزن ولاغـری وچربـی سـوزی پـی خواھیـد بـرد و بـه باورھایـی کـه شـاید تـا بـه امـروز غلـط بـوده انـد پایـان خواھیـد دادو میتوانیـد ھـر زمـان کـه اراده کنیـد کاھـش وزنـی از٤تا۱۲کیلوگـرم را بــه راحتــی فقــط بــا یکبــار اجــرای رژیــم بــه دســت آورید.میتوانیــد آنقــدر بخوریــد تــاکامـلا سیرشـوید و اصـلا گرسـنه نمانیـد و ھمزمـان بـا آن لاغـر شـویدو درنھایـت بـه یـک متخصــص لاغــری تبدیــل شــوید

بیش از300هزارتومان هدیه!

بدون هدیه؟

بیش از300هزارتومان برای شما هدیه درنظرگرفته ایم 

هدایای بینظیری که یک پکیج کامل را دراختیارشما خواهدگذاشت

لیست هدایا را در ادامه ببینید:

هدیه اول

۱-برنامه حـرکات ورزشـی همراه با توضیحات وعکس برای ورزش در منـزل بـه شـما کمـک میکند۱۰الی۲۰درصدچربـی بیشـتری سوزانید.

بایک برنامه مناسب ورزشی رژیم بازدهی بالاتری خواهد داشت

ورزش آکادمی هایپرتروفی

هدیه دوم

۲آشپزی رژیمی دستور پخت چندین غذای رژیمی بیش از٤۰غذا مخصوص رژیم.

اگرندانیدچه بخورید حتی1ساعت رژیم هم بی فایده است

آشپزی آکادمی هایپرتروفی

هدیه سوم

۳-یـک فصـل درمـورد شـتاب دھنـده ھـای رژیـم صحبـت خواھیـم کـرد عواملـی کـه چربـی سـوزی در بـدن شـما را تاحـد زیـادی افزایـش میدھنـد و بـه نوعـی ترفندھـای بسـیار خـاص
محسـوب میشـوند.

شتاب دهنده کمک میکندتاسریعترلاغرشویدواحساس بهتری داشته باشید

شتاب دهده اکادمی هایپرتروفی

هدیه چهارم

٤-درفصـل آخـر ایـن کتـاب یـک ھدیـه بـه ارزش ۳۰۰ھزارتومـان بـرای شـما قـرارداده شـدهکـه شـما بعـد ازاتمـام رژیـم حتمـا ازآن بـه بھتریـن نحواسـتفاده خواھیـد کـرد

یک هدیه مناسب باعث میشود باانگیزه بالاتر به هدف خود برسید

هدیه آکادمی هایپرتروفی

چرا باید این کتاب را بخوانیم؟

1-باخواندن این کتاب تمام باورهای قدیمی را دور خواهید ریخت وتفکرشما یکبار برای همیشه درمورد رژیمهای لاغری اصلاح خواهدشدومتوجه میشویدکه رژیم لاغری به معنی گرسنگی کشیدن نیست بلکه میتوانیدبه اندازه قبل غذا بخورید وسیر شوید همزمان لاغر هم بشوید!فقط کافیست دستوراتی را به راحتی اجرا کنید.

2-دراین کتاب نقاط ضعف تمام رژیمها مثل گرسنگی چاقی ناگهانی بعداز رژیم و وسوسه های رژیم از بین رفته

3-هدایایی که برای شما درنظر گرفته شده به نوعی شما را از هر منبع دیگری کاملا بی نیازمیکند

چرا این کتاب ارزان است؟

اگرنگاهی به کتب بازار بیندازید قیمتهایی پایین تر را حتما پیدا خواهید کرد اما همانطور که گفتم هیچوقت دقیق نخواهید فهمید که چه کارکنید وچه بخورید همچنین هیچ کتابی همه نکات را کامل نگفته هیچ کتابی آموزش ورزش درمنزل را همراه رژیم نداده آشپزی رزیمی آموزش نداده وهدیه بزرگی برای مخاطب خود درنظرنگرفته وهیچ تضمینی برای اثربخش بودن رژیم به مخاطب خود نداده اینجاست که تفاوت این کتاب با سایرکتب به وضوح مشخص میشود 

آیا این رژیم قبلا تست شده؟

بله!دونمونه از نتایج رژیم را در عکسهای روبه رو مشاهده میکنید

دوکاهش وزن10کیلوگرمی

نتایج رژیم آکادمی هایپرتروفی
نتایج رژیم آکادمی هایپرتروفی

اگربااین رژیم هم لاغر نشدم چه تضمینی هست؟

گارانتی100%

درصورتی که حتی به دستورات کتاب 70%هم عمل کنید احتمال نتیجه بخش بودن این رژیم 100%است.

اما چنانچه به هردلیلی نتیجه مطلوب را از دستورات نگرفتید بنده شخصا وارد عمل میشوم وشما را کاملا رایگان تا رسیدن به نتیجه مطلوب همراهی میکنم که برای این منظور باید از طریق راه های ارتباطی که در کتاب ذکر شده با بنده  ارتباط برقرار نمایید

گارانتی آکادمی هایپرتروفی

نحوه پرداخت

 

پرداخت شما ازطریق درگاه امن زرین پال انجام میشود ودرتمام مراحل امنیت پرداخت شما100%تضمین خواهدشد.

همچنین استفاده از رمز دوم پویا امنیت تمام پرداختهای شمارا100%تضمین میکند

پرداخت امن آکادمی هایپرتروفی

خرید ودانلود

در ابتدا قرار براین بود این کتاب 178هزار تومان قیمت گذاری شود.ولی به دلیل حمایت از مخاطب و درنظرگرفتن شرایط حال حاضر اقتصادی 50%تخفیف به مدت محدود به کتاب تعلق گرفت وقیمت کتاب به 89هزارتومان کاهش یافت.

هزینه یک یا دو پرس غذادر یک رستوران!